Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 287156. Zpracovatelem osobních údajů (v případě poskytnutí osobních údajů prostřednictvím webového formuláře nebo telefonicky či prostřednictvím elektronické pošty) je MÉDEA RESEARCH, k.s. IČ: 27084469 se sídlem Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48747.

 2. Kontaktní údaje správce jsou adresa:  Jaromír Soukup Shop  s.r.o., Mikuleckého 1311/8, Braník, 147 00 Praha 4, e-mail: eshop@soukupshop.cz, telefon: 222 20 06 69, datová schránka ID b6zw3ui.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, kontaktní údaje, síťový identifikátor apod.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky/uzavírané kupní smlouvy.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

  • vyřízení Vaší objednávky/uzavření kupní smlouvy a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem včetně případného zajištění provedení příslušných změn v registru vozidel (v případě uzavření kupní smlouvy na automobil) – za tímto účelem jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnou vyřízení objednávky/realizaci kupní smlouvy (jméno, příjmení, titul a adresa trvalého/přechodného bydliště/místa pobytu, datum narození/rodné číslo, místo a okres narození, státní příslušnost, záznam o omezení způsobilosti k právnímu jednání, kontaktní telefon/ adresa elektronické pošty, číslo občanského průkazu/cestovního pasu včetně údajů o orgánu a státu, který doklad vydal, datum vydání dokladu, je-li subjekt údajů fyzickou osobou či zástupcem právnické osoby; u fyzické osoby podnikající dále adresa místa podnikání, identifikační číslo, označení rejstříku či jiné evidence, v níž je podnikající fyzická osoba zapsaná, a číslo zápisu do tohoto registru či jiné evidence). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, povinnost zpracovávat a uchovávat osobní údaje je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů;

  • zjišťování, prověření a kontrola identifikace klientů a jejich zástupců, plnění archivační povinnosti, účetní a daňové evidence, – povinnost zpracovávat a osobní údaje subjektu údajů je správci uložena zákonem a nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů;

  • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, uplatňování práv správce v případě potenciálních sporů se subjektem údajů, péče o zákazníky ve vztahu k subjektu údajů, vnitřní analýza správcem realizovaných obchodů – jde o oprávněný zájem správce, správce je za tímto účelem oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů bez jeho souhlasu; zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit – zpracování a uchování osobních údajů je možné pouze na základě souhlasu subjektu údajů a není podmínkou pro uzavření smlouvy. Ke zpracování osobních údajů se váží práva subjektu uvedená v čl. VI těchto podmínek.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je však správce povinen osobní údaje subjektů údajů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat, je poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro poskytování služeb ze strany správce. Těmito povinnými údaji jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození), trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti. Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na vůli subjektu údajů; správce předáním těchto údajů nepodmiňuje prodej zboží či poskytování služeb.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje dle svého rozhodnutí vymaže, nebo anonymizuje.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.

  • zajišťující služby provozování obchodní činnosti správce (e-shop, prodej zboží v kamenné prodejně a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, kterými jsou společnosti tvořící se správcem koncern a obchodní partneři správce – především poskytovatelé software, v nichž jsou osobní údaje subjektů údajů evidovány, provozovatel call centra správce, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které v současné době správce nevyužívá. Tito příjemci zpracovávají osobní údaje subjektu na základě smluvního vztahu se správcem a na základě zákona.

  • zajišťující marketingové služby. Tito příjemci jsou zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem.

 2. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Jsou-li zpracovateli údajů poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb ve třetích zemích, jde výhradně o zpracovatele, kteří se dobrovolně zavázali dodržovat pravidla GDPR.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů. Kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů lze prostřednictvím stránek úřadu www.uoou.cz

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Součástí potvrzení odeslání objednávky z internetového objednávkového formuláře / odeslání kontaktního formuláře je prohlášení subjektu, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů. Provedením tohoto úkonu subjekt vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

 2. Se zpracováním osobních údajů mimo zpracování osobních údajů na základě zákona a oprávněného zájmu správce vyslovujete souhlas zaškrtnutím příslušného souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Poskytnutí takového souhlasu je svobodné, informované a určité.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou subjekt správci poskytl. Pokud subjekt se zněním nových podmínek nesouhlasí, má v takovém případě právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.9.2019.

Prohlídka vozu