Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej ojetých automobilů

(„Auta z dobré ruky“)

společnosti Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217,
se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4

 

 

1. Preambule

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej ojetých automobilů („Auta z dobré ruky“) (dále jen „VOP“) společnosti Jaromír Soukup Shop s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká Republika, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287156 (dále jen „Prodávající“)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“), kdy předmětem Kupní smlouvy je jeden nebo více použitých (ojetých) automobilů (dále jen „automobil“ nebo „vozidlo“).

1.2.    Tyto VOP upravují právní vztahy a podmínky vznikající mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji ojetých automobilů a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě rozporu jednotlivých ustanovení Kupní smlouvy a těchto VOP je rozhodující znění Kupní smlouvy.

1.3.    Tyto VOP se vztahují na veškeré obchody uskutečněné mezi Prodávajícím a Kupujícím včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím.  Tyto VOP jsou pro Kupujícího závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy je mezi Prodávajícím a Kupujícím učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou.

1.4.    Kupní smlouvu uzavírá Prodávající s Kupujícím v písemně formě. Prodávající nevstupuje do smluvních vztahů týkajících se prodeje automobilů na základě ústních dohod.

 

2. Definice

2.1.    Kupujícím se rozumí jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, bez ohledu na to, zda jde o spotřebitele (fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo podnikatele, tj. toho, kdo uzavírá kupní smlouvu v rámci anebo v souvislosti se svojí vlastní podnikatelskou, obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, nebo právnická osoba, která má zájem o koupi automobilu u Prodávajícího. Zákazník může být zastoupen osobou jednající za Kupujícího na základě písemné plné moci s vymezením rozsahu oprávnění zmocněnce, právnická osoba může být zastoupena také osobou oprávněnou ji zastupovat dle příslušného zápisu ve veřejném rejstříku, tj. zejména statutárním orgánem právnické osoby. Ustanovení § 1798 až § 1800 Občanského zákoníku se na závazek mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, nepoužijí.

2.2.    Internetovou nabídkou se rozumí aktuální nabídka automobilů prezentovaná Prodávajícím na webových stránkách www.autosoukup.cz. Tato nabídka má povahu informačního charakteru.

2.3.    Úkonem učiněným písemnou formou se rozumí všechny dokumenty vydané Prodávajícím a jiná podání učiněná formou listiny či obdobného hmotného materiálu, faxové podání nebo podání učiněné elektronickou poštou.

 

3. Zpracování osobních údajů

3.1.    Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí Nařízením EU 679/2016 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

3.2.    Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího, plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

4. Prohlášení kupujícího

4.1.    Kupující podpisem Kupní smlouvy a těchto VOP prohlašuje, že

·         mu bylo Prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným automobilem zkušební jízdu, aby se mohl řádně seznámit s technickým stavem a funkčností automobilu jako celku i jednotlivých prvků výbavy;

·         mu bylo Prodávajícím umožněno podrobně a bez časového omezení si prohlédnout automobil před jeho koupí v prostorách Prodávajícího;

·         že byl Prodávajícím řádně seznámen o své zákonné povinnosti bezodkladně po uzavření kupní smlouvy uzavřít k zakoupenému automobilu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (dále jen „pojištění“);

·         že se zavazuje neprodleně po uzavření pojištění tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, aby zaniklo pojištění sjednané prodávajícím;

·         že si je vědom toho, že nesplnění zákonné povinnosti uzavřít pojištění bude mít pro něho právní následky dle obecně platných právních předpisů, a to zejména 1) pokutu za přestupek podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; 2) povinnost uhradit zákonný příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů; 3) v případě způsobení škody provozem nepojištěného vozidla povinnost celou tuto škodu uhradit.

4.2.    Kupuje-li Kupující automobil za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželů, Kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi automobilu dle Kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento/tato s tím vyslovil/vyslovila souhlas. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

 

5. Uzavření kupní smlouvy

5.1.    Kupující si kupuje automobil ve stavu, jak si jej osobně či prostřednictvím jím určené osoby prohlédl, s vědomím, že se jedná o automobil použitý, opotřebený a jeho stav je úměrný stáří automobilu a jeho ujetým kilometrům.

5.2.    Přílohou Kupní smlouvy a její nedílnou součástí je protokol o zkušební jízdě a předání vozidla, ve kterém je mj. zaznamenám stav vozidla ke dni jeho prodeje Kupujícímu.

5.3.    Prodávající vydá automobil Kupujícímu až po splnění všech povinností a podmínek stanovených Kupní smlouvou a těmito VOP.

5.4.    Prodávající zůstává vlastníkem automobilu až do okamžiku řádné a úplné úhrady kupní ceny automobilu dle uzavřené Kupní smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak.

5.5.    Uzavřenou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

5.6.    Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku vylučuje uzavření Kupní smlouvy v případě, že Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího na uzavření Smlouvy odkáže na jiné obchodní podmínky. Prodávající tímto ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí jeho návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

5.7.    Prodávajícím nabízené automobily jsou vystaveny v areálu Prodávajícího v místě jeho sídla a dále na webových stránkách Prodávajícího a v obchodních sděleních v médiích; Prodávající však neumožňuje třetím osobám uzavření Kupní smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran (tzv. prostředek komunikace na dálku) ani mimo prostor pro podnikání Prodávajícího, proto Kupujícím nesvědčí práva, která spotřebitelům poskytuje občanský zákoník v souvislosti s uzavíráním smluv distančním způsobem (§1820 a násl. Občanského zákoníku).

 

6. Cena a platba

6.1.    Automobil zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího.

6.2.    Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

(a)   v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese jeho sídla při podpisu Kupní smlouvy;

(b)   bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 6969690049/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s.. Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem obdrží Kupující od Prodávajícího. Pokud nebude příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH vč. Případných dalších nákladů sjednaných v Kupní smlouvě) na účet Prodávajícího připsána do sedmi (7) dnů od data uzavření Kupní smlouvy, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.3.    V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu automobilu společně s uvedením variabilního symbolu platby; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.4.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.5.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny automobilu a předá jej Kupujícímu spolu s předáním automobilu.

 

7. Předání automobilu

7.1.    Prodávající se zavazuje Kupujícímu předat automobil nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po uhrazení celé kupní ceny. Od okamžiku převzetí automobilu Kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že nejpozději od tohoto okamžiku bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá Prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokud uložených příslušným orgánem).

7.2.    Nebezpečí škody na automobilu přechází na Kupujícího okamžikem převzetí automobilu nebo okamžikem prodlení s převzetím automobilu, ač mu s ním Prodávající umožnil nakládat.

 

8. Práva a povinnosti Kupujícího

8.1.    Kupující se zavazuje seznámit se všemi podmínkami uzavíraného obchodu, konkrétně s obsahem Kupní smlouvy, s těmito VOP, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které mu Prodávající předá.

8.2.    Kupující je povinen:

·         ve všech písemných dokumentech uvést vždy pravé, správné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno, příjmení, titul a adresa trvalého/přechodného bydliště/místa pobytu, datum narození/rodné číslo, místo a okres narození, státní příslušnost, záznam o omezení způsobilosti k právnímu jednání, kontaktní telefon/ adresa elektronické pošty, číslo občanského průkazu/cestovního pasu včetně údajů o orgánu a státu, který doklad vydal, datum vydání dokladu, je-li subjekt údajů fyzickou osobou či zástupcem právnické osoby; u fyzické osoby podnikající dále adresa místa podnikání, identifikační číslo, označení rejstříku či jiné evidence, v níž je podnikající fyzická osoba zapsaná, a číslo zápisu do tohoto registru či jiné evidence. Za účelem ověření těchto údajů je Kupující povinen prokázat svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž minimálně jeden musí být občanský průkaz; osoba zastupující právnickou osobu doloží oprávnění k jednání a výpis právnické osoby z příslušného veřejného rejstříku;

·         sdělit správné a úplné případné další údaje, pokud jsou v souvislosti s realizací obchodu nezbytné;

·         seznámit se s technickým a právním stavem automobilu tak, jak je nabízeno k prodeji, potvrdit převzetí či předání automobilu na oficiálním k tomu určeném písemném dokumentu a dodržovat všechna doporučení k provedení oprav a kontroly automobilu;

·         uhradit řádně a včas cenu automobilu v hotovosti či bezhotovostním převodem, pokud není písemně ujednán jiný způsob úhrady automobilu;

·         splnit vždy řádně a včas všechny své závazky, ke kterým se Kupující zavázal;

·         v prostorách Prodávajícího vždy dodržovat obecně závazné právní předpisy včetně všech požárních a jiných bezpečnostních pokynů a dbát pokynů Prodávajícího a jeho pracovníků; v opačném případě je Kupující povinen uhradit veškeré škody, které porušením tohoto ustanovení způsobí.

8.3.    Kupující poskytuje Prodávajícímu uzavřením Kupní smlouvy souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, za účelem zanesení Kupujícího do evidence zákazníků Prodávajícího a přípravy písemné plné moci pro účely provedení změn v registru silničních vozidel.

 

9. Práva a povinnosti Prodávajícího

9.1.    Prodávající je povinen zajišťovat své služby řádně a s náležitou odbornou péčí. Prodávající je povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Kupujícího.

9.2.    Prodávající si vyhrazuje právo účtovat Kupujícímu veškeré administrativní náklady spojené s uzavřením Kupní smlouvy a prověřením stavu vozidla dle platného ceníku Prodávajícího, a to i v případě, kdy by došlo k odstoupení od Kupní smlouvy z důvodů zjištění nesouladu údajů poskytnutých zákazníkem a skutečného stavu, pro právní vady nebo z jiných důvodů uvedených v Kupní smlouvě nebo v těchto VOP. Do uhrazení těchto nákladů, jakož i do vyrovnání jiných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu, není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak, není Prodávající povinen Kupujícímu vozidlo vydat;

9.3.    Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu při předání automobilu též osvědčení o technické způsobilosti automobilu (velký a malý technický průkaz). Kupující se zavazuje podat žádost o zápis změny vlastníka automobilu do deseti (10) pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva na základě plné moci udělené Prodávajícím (evidenční kontrolu vozidla si zajišťuje Kupující po převzetí vozidla), nedojde-li mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné dohodě.

 

10. Odpovědnost Prodávajícího za vady automobilu

10.1. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné vady ani skryté vady prodávaného automobilu, na které by Kupujícího neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav kilometrů automobilu uváděný Prodávajícím odpovídá skutečnosti.

10.2. Prodávající Kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky automobil přeregistrovat na Kupujícího, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž Prodávající zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací automobilu mimo území České republiky.

10.2. Prodávající v souladu s Občanským zákoníkem odpovídá za vady, které měl automobil v době přechodu nebezpečí škody na automobilu, vyjma:

a) vad, které Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat při uzavření Kupní smlouvy,

b) vad odpovídajících míře používání nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí Kupujícím,

c) vad, vzniklých po převzetí automobilu Kupujícím,

d) vad, na které byl Kupující výslovně upozorněn.

10.3.  Kupující je povinen uplatnit práva z vad automobilu a vady automobilu Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však (s výjimkou právních vad) do dvou (2) let ode dne přechodu nebezpečí škody na automobilu, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

10.4.  V rozsahu a za podmínek vyplývajících z dokumentace k automobilu (včetně dokumentace vedené v elektronické podobě) se na automobil může vztahovat záruka za jakost poskytnutá třetí osobou a pro tento případ tímto prodávající postupuje kupujícímu práva z takové záruky s tím, že splnění záručních podmínek se nezaručuje. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není autorizovaným prodejcem a že práva ze záruky je potřeba uplatnit u prvního prodávajícího automobilu (autorizovaného prodejce) nebo prostřednictvím autorizovaného servisu. Povinnosti týkající se plnění podmínek nese Kupující počínaje dnem podpisu této smlouvy.

10.5.  V souvislosti s odpovědností za právní vady automobilu Prodávající prohlašuje a zaručuje, že automobil nepochází z trestné činnosti, a že na automobilu nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby, a že automobil není předmětem leasingu dle platné, účinné a dosud neukončené leasingové smlouvy.

10.6.  Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně Kupující.

10.7. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady automobilu v provozovně Prodávajícího, který reklamaci přijme, posoudí a učiní rozhodnutí k dalšímu vyřízení každé reklamace kupujícího týkající se vad automobilu.

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy      info@soukupshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto VOP mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je jménem Prodávajícího oprávněna jednat.

12.2. Odchylná ujednání obsažená v Kupní smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

12.3. Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.

12.4. Kupující podpisem Kupní smlouvy potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady.

12.5. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.6. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

12.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku s Kupní smlouvy na třetí osobu.

12.9. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

12.10. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo z těchto VOP nebo v souvislosti s nimi.

12.11. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

12.12. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3.6.2022 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.autosoukup.cz. Tyto VOP jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Kupní smlouvy uzavřené v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu VOP. Nové znění VOP bude zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího www.autosoukup.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP, to však nemá vliv na Kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění VOP.

V Praze dne 3.6.2022

                                                                                    Jaromír Soukup Shop s.r.o.

Prohlídka vozu